Kem Ujian Sikap Pengakap Raja 2016

Written by Wong Kok Nian on . Posted in Pengumuman dan Siaran

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

Dengansegalahormatnyainginsayamaklumkanbahawa Persekutuan Pengakap Malaysia NegeriPulau Pinang dengankerjasamaJabatanPendidikanNegeriPulau Pinang akanmenjalankanUjianSikapPengakap Raja 2016padaketetapanberikut :-


Tarikh                    : 09 – 12Disember2016
Tempat                : WismaPengakapNegeriPulau Pinang
Masa Pendaftaran            : 08:00 pagi        
Masa Bersurai            : 12:00 tengahhari
YuranPendaftaran            : RM20.00 (Setiappeserta)
Syarat-syaratPenyertaan    : PesertawajiblulussemuaujianskimapengakapremajadanmemakaiRambuPengakapRemaja

2.    Lampiran 1 yang dikepilkanadalahbahandanperalatan yang WAJIBdibawaolehpesertasemasaperkhemahandijalankan.

3.    Sebarangpertanyaandenganperkara di atas, silahubungikepada :-
Encik Chan Hong Wai di talian 012-4745113 atauemel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://penangscout.org/

Segalakerjasamadansokongandaripihak Tuan dalammenjayakan program yang telahdirancangkaniniamatdihargaidandidahuluidenganucapanribuanterimakasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA MELALUI BERPENGAKAP”
“PENGAKAP MENTRANSFORMASI GENERASI”


Yang MenjalankanTugas,

 (CHAN HONG WAI)
KetuaKemUjianSikapPengakap Raja 2016

icon Kem Ujian Sikap Pengakap Raja 2016 (1.37 MB)